Thursday, August 27, 2015

IKA-22 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON
ANG MAPAGLARONG PUSO

Kapag tungkol sa puso ang usapan, marami agad ang kinikilig. Tingnan na lamang ninyo ang bagong kinagigiliwan ng lahat, ang love team na “AlDub” na mula sa isang aksidenteng pagtatagpo ng dalawang artista sa isang noon-time show. Ngayon sikat na sikat na sila sa tv, twitter, at Facebook. Iba talaga ang epekto ng puso sa ating lahat!

Sa Mabuting Balita ngayon, pinaaalalahanan tayo na hindi lamang pampa-kilig ang bumubukal sa puso. Itong simbolo ng pagmamahal at pagmamalasakit ay maaari din palang maging sanhi ng mga pangit na bagay na nagmumula sa isang tao: “masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan” (Mt. 7: 21-23).

Habang ang mga Hudyo ay naniniwala na ang kalinisan ng puso ay galing sa pagtupad ng mga panlabas na ritwal, si Hesus naman ang nagbibigay pahalaga sa panloob na aspekto na tunay na nakaaapekto sa paglago ng isang tao. Maaari kang gumawa ng lahat ng ipinatutupad ng batas pero ang puso mo ay mananatili pa ring tigang at bato sa harap ng biyaya ng Diyos.

Sa unang pagbasa (Santiago 1:17ff) inilalarawan ang tunay na kailangan ng puso ng tao. Ito ay ang Salita ng Diyos. Kailangang tanggapin ang Salita upang magkaroon ng kaligtasan. Subalit tapat sa mensahe ni Santiago Apostol, sinasabi rin na dapat isabuhay, isagawa ang Salita at hindi lamang pakinggan ito.  Ang taong may dalisay na puso ay hindi lamang nagninilay sa Salita ng Diyos. sa halip, bumubukal mula sa kanya ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa, lalo na sa higit na nangangailangan ng tulong niya.

Panginoon, nais kong mapalapit ang puso ko sa Iyo. Nais kong maging bukas ang puso ko para sa Iyo. Tulungan mo po akong makalaya pagiging makasarili upang masalubong ko ang Iyong Salita at matanggap ito. Pinakamahalaga, tulungan mo po akong kumilos ayon sa iyong Salita sa pagiging mabuti at matulungin at mahabagin sa mga nangangailangan ng aking pag-ibig at presensya ngayon. Amen.

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME
THE TRICKY HEARTWhen it is a matter of the heart, people are easily titillated. Just consider the explosive phenomenon of the latest onscreen love team “AlDub,” which started as an accidental meeting of two unsuspecting actors via a noon-time show. Now, the team enjoys the highest rating in tweets and Facebook views in the country.  Matters of the heart affect everyone!

The gospel today however reminds us that the heart does not radiate only cheesy, cute things. This symbol of great compassion and sacrifice can be the source of the worst that can flow from a human being: “evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly” (Mt. 7: 21-23).  Jesus is therefore telling us to take care of our heart, of the purity of our heart.

While the Jews believed that the purity of heart can come from the performance of external rituals, Jesus emphasizes that what is more crucial is the interior development in a person. You may perform all that the law requires but your heart can remain unmoved by God’s grace.

The first reading (James 1:17ff) shows us what the human heart really needs. It is the Word of God. We must welcome the word in order to be saved.  But true to the message of James, we are also told “Be doers of the word and not hearers only.”  A person with a pure heart not only ponders on the word of God.  Rather, he radiates kindness and charity to others, especially the poor and the needy around him.

Lord, I want my heart to be close to you. I want my heart to be open to you. Help me get out of my selfishness and be able to welcome your word.  Most importantly, help me to act on the word I receive by being kind and helpful to those in need of my presence and love today. Amen.

Wednesday, August 26, 2015

REST IN PEACE, DEAR BISHOP FRANCISCO C. SAN DIEGO, DD


WE LOVE YOU PO!DIED, AUGUST 26, 2015

PHILIPPINE CARDINAL DIRECTS TRAFFICWith no help in sight, Cardinal Rosales directs vehicles during typhoon-caused traffic snafuWhen retired Cardinal Gaudencio Rosales of Manila found himself stuck in a traffic jam in the middle of a typhoon on the outskirts of Manila Aug. 23, he decided to take matters into his own hands.
With no traffic cop around to help him, the 83-year-old prelate zipped up his coat and began directing traffic himself.
"Our vehicle was stuck in traffic," the cardinal told reporters in Manila. "When I alighted the vehicle to see why we were not moving, I saw five cars blocking our way," he said.
The retired prelate walked nearly a kilometer to find out the cause of the jam. Finding no traffic enforcers in the area, Rosales directed the flow of vehicles.
"I approached the driver of one of the vehicles and told him that there are some 200 vehicles stuck in traffic because they were [driving] the wrong way," the cardinal said.
The cardinal not only directed wayward drivers, but tried to calm others exhibiting mild cases of road rage.
"It's really lamentable how some people tend to behave," said Rosales, adding that he had to do something or wait for three hours or more to reach his destination.
The prelate was on his way to a retirement home for priests in Lipa, where he lives, after saying Mass in a nearby town.
Cardinal Rosales said no one recognized him as he tried to talk to drivers while directing traffic flow. One driver, however, saw the pectoral cross the prelate was wearing under his rain jacket.
"I think he saw the cross when the zipper of the jacket slightly opened," said Rosales, chuckling while recalling his experience.
"They were very apologetic," the prelate later told AFP.
About 80 percent of the Philippines' 100 million strong population are Catholics, who are considered among the world's most devout. 
Rosales said he endured his share of hours-long traffic jams during his eight-year term as archbishop of Manila that began in 2003. But for as long as gridlock remains a distinct possibility in the capital, Rosales said he would serve as a make-do traffic cop when given the chance.
"Next time, I'll be sure to bring a whistle," he quipped.

http://www.ucanews.com/news/philippine-prelate-guides-flock-out-of-gridlock/74145

Thursday, August 20, 2015

IKA-21 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
HANGGANG SA DULOSa simula ng pakikinig at pagsunod ng mga Hudyo, hindi nila agad naunawaan ang himala ni Hesus; naguluhan sila sa tunay na kahulugan nito. Pagkatapos, nag-protesta ang kanilang puso sa kanilang narinig na mga salita. Nagbulungan sila at ngayon, handa na silang tumalikod sa kanila, sa kabila ng pagkain nila ng tinapay na bunga ng himala ng Panginoon.

Kung sabagay, hindi talaga handa ang mga ito na maniwala at sumunod sa Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay may hangganan. Walang lugar upang lumago pa. Walang pasensya o tiyaga na makatuklas, makaalam, at mapalalim pa.

Kakaiba ang mga alagad dahil ang tugon nila ay nakaka-inspire. Nang tanungin sila kung aalis na din ba sila, sinabi nila: “Panginoon, kanino po kami tutungo? Nasa Iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.”

Masarap pakinggan, tama. Pero kung tutuusin, hindi rin naman nila nauunawaan lahat, tulad ng mga Hudyo. Sa ibang mga pangyayari, malalantad na kulang din at mahina din ang pananampalataya ng mga alagad. Hindi nila naintindihan nang lubos. Pero ang kaibahan ay ganito: handa naman silang matuto. Handa silang mapalalim, mapalawak, mapataas pa ang antas ng kanilang pananampalataya… sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon na nagsasalita sa kanila at siyang magbibigay sa kanila ng Tinapay ng Buhay mula sa krus.

Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi naman natin naiintindihan. Bakit nga ba ito pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin? May mga taong bigla na lang sumusuko sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Naghahanap na lang ng kaganapan at kaligayahan sa iba; basta huwag lang sa Diyos na hindi madaling maunawaan.

Ang tunay na alagad ay pinagpala ng isang katangiang namumukod tangi. Ang tawag dito ay pagpupunyagi; para bang kombinasyon ng pasensya, lakas ng loob at malalim na pagtitiwala sa puso para sa Panginoon. Bakit? Kasi alam nilang sa Diyos lang magmumula ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Makikita  mo rin iyan sa mga tao o sa mga bagay sa paligid, tama. Pero, tanging kay Hesus, ang regalo ng Ama, matatagpuan ang mga ito nang buo at ganap, maging sa lupa man at lalo na, sa langit.

Panginoon, tulungan mo po akong huwag sumuko agad dahil lang hindi ko nauunawaan ang plano mo para sa aking buhay. Sa halip, bigyan mo po ako ng pagpupunyagi, ng biyaya na magpatuloy maglakbay kasama ni Hesus at sumusunod sa kanya, hanggang ang lahat ay maging malinaw sa bandang huli ng aking buhay. Amen.

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, B
BELIEVING TO THE END
At the start of listening and following Jesus, the Jews did not understand his miracle; they confused his teaching for another expectation. They internally protested the implications of his word. They murmured among themselves and now, they are turning their backs on him.

You see, they were not really ready to belief and follow the Lord. Their faith was limited. And there was no room for growth. There was no patience to discover, to know, to deepen.

But the disciples reacted differently and edifyingly. When the Lord asked if they were also leaving, they said: “Lord to whom shall we go?; You have the words of eternal life.”

Beautiful words, yes. But like the Jews, they too did not understand eveyrthing! Other events in Jesus’ life will show the limitations of the disciples in their faith.  They did not understand everything. They would not all be heroes of the faith in the end.  And yet, the difference was this: they were willing to learn more. They were willing to give their faith time to deepen, to expand, to soar… by trusting the Lord who gives them the words of life and who will give them his whole self as the Bread of Life on the cross.

There are events in our lives when we too, cannot understand what’s going on. We wonder why God allows unsavory events to happen to us. Some people easily give up believing and following the Lord when this happens. They look for fulfillment and happiness somewhere else, but not in this God who is vague and confusing and unclear.

But the real disciple is blessed with a unique quality. It is called perseverance; a combination of patience, and strength, and trust in the Lord. Why? Simply because they know that only the Lord can give lasting peace and joy. You may find that in other people and other things, yes. But Jesus, the Father’s gift, gives these to us in perfection, here on earth and definitely, there in heaven.

Lord, help me not to give up when I don’t understand the events of my life. Instead give me the give of perseverance, the grace to continue walking with Jesus, following Jesus, until he makes things clear to me in the end. Amen.


Thursday, August 13, 2015

IKA-20 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
ANG KARAHASAN NG PAG-IBIGHabang nagninilay ako sa Mabuting Balita, tila naunawaan ko na ang mga Hudyo. Ilang linggo na natin pinagmamasdan sila sa kanilang reaksyon sa himala ng tinapay at sa pangaral ni Hesus ukol sa Tinapay mula sa Langit.  At hindi nila ito maunawaan.  Hindi nila makita ang punto. Nagsimula na silang mag-bulungan at mag-reklamo.  May bagay sa mga salita ni Hesus na nakakabagabag sa kanila. Ano ba iyon?

Hindi madaling tanggapin ang turo ng Panginoon tungkol sa Tinapay ng Buhay. Maraming karahasan sa likod ng aral na ito. Sabi ng Panginoon: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw.

Isipin nga natin ang mga salitang ito. Balik-balikan. Suriin dahan-dahan. “Kainin ang aking laman… inumin ang aking dugo…” Nakupo! May kailangang mamatay kung totoo ito! At ito ang hindi matanggap ng mga Hudyo. Magsasaya, magpipista, mabubuhay dahil may namatay para mag-enjoy kami?! Ganito rin ang feeling ko e. Mas madaling magdiwang kung alam kong walang nasaktan para lang ako mag-enjoy!

Subalit ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay ito: ang tunay na pagmamahal ay handang mag-alay ng lahat. At ang ganap na pagmamahal ay nagbibigay ng ganap, kahit lahat pa, kahit masakit pa, kahit mamatay pa. namamatay ang mga sundalo sa Middle East para makauwi lang ang mga bihag ng ISIS. Ang mga Overseas Filipino Workers natin nangungulila at nag-iisa para magkaroon lang tayo ng pagkain, gamot, edukasyon at bahay. Iyong isa kong kaibigan, mas ninais mamatay para lang ligtas na ipanganak ang kanyang bunso!

Sukdulan ang sinasabi ng Panginoon. kung talagang nagmamahal, handa kang dumaan sa kamatayan, sa maraming sakripisyo. Naiisip mo ba ito pag tumatanggap ng Komunyon? Siguro kung seryoso natin itong iisipin, ang Tinapay na Katawan ni Kristo ay hindi tila lamang biskwit na ibinigay ng pari. Ito ang handog ng pinakadakilang pagmamahal ng Isang namatay dahil mahal niya tayo hanggang sa kahuli-hulihan!

At kung mapagtanto natin ito, pagkatapos ng Misa, mapupuno din ba tayo ng lakas, tapang, at pagnanasang mamatay upang mabuhay ang ating kapwa?  Kaya ba nating pigilin ang ating dila para sumaya ang araw ng iba? Kaya ba nating iwanan ang luho para guminhawa ng iba? Kaya ba nating ngumiti man lang para magkaroon ng saya sa paligid? Kaya ba nating mabuhay ng simple para mabuhay din ang mga dukha sa lipunan?

Panginoon Hesus, Tinapay ng Buhay, salamat po sa Inyong pagmamahal. Dahil sa Iyong pag-ibig, ibinigay mo lahat para maranasan ko ang lahat ng mabubuting bagay. Sa pagtanggap sa Iyo ngayon, hipuin mo po ang aking puso upang maging tinapay ng buhay ako para sa iba, sa aking maliit na paraan man lamang. Amen.