Thursday, November 26, 2015

BOOKS TO WATCH OUT FOR IN ADVENT 2015!GET TO KNOW THE SAINTS OF THE ADVENT AND CHRISTMAS SEASONS

REFLECT ON THE REAL MEANING OF SIMBANG GABI


PREPARE FOR THE GOSPELS OF SUNDAY, YEAR C

Wednesday, November 18, 2015

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING, B


THE PROCESSION OF THE KINGEvery year, we run across the feast of Christ the King. It is an august moment in our country, with vigils, processions, Solemn Eucharist. Houses where the procession will pass are decorated with flags, flowers, altars and candles to honor the King who comes carried by the priest in the monstrance with the Blessed Sacrament. 

At least once a year, we remember who our king is, or who our king should be, so that we will not forget to give him the space in our heart he deserves.

The Christ the King procession gives so much meaning to people as they witness the Blessed Sacrament, borne by the priest, pass through through the streets of the community. People feel blessed. They offer their prayers of thanks and petition. The Lord is passing by and his graces fall on those who are waiting for it.

We Filipinos give much significance to this procession, as the highlight of the whole liturgical calendar. Coming at the end, it is the climax of our religious piety. So close to Advent, it is the bridge towards the newness that is the promise of the coming of the Son of God.

The most important message of this procession seems to be that our King is not confined to his palace. Our King does not rest comfortably in his riches and glory. He visits us. He wants to meet us. He looks for his people.

This year, Jesus again walks the streets of our lives. He comes to comfort the grieving in France, Iraq and Syria.  He touches those who suffer in the bed of pain and sickness, in their homes or in hospitals.  He embraces the people who have no homes but the streets and no beds but the cold ground.  He speaks to the heart of those who are hurting, troubled, hopeless, frightened, threatened, and unloved.

Our King is with us and we have no reason to fear. Our King shares his love and peace. Our King, Jesus, joins us in our own daily pilgrimage of struggle and sacrifice.


DAKILANG KAPISTAHAN NG KRISTONG HARI, B
ANG PRUSISYON NG HARIBawat taon, dumadaan tayo sa Kapistahan ng Kristong Hari. Maringal na okasyon ito sa ating bayan, na may kasamang mga dasal, prusisyon, bihilya, at Banal na Misa. Nakaayos ang mga bahay na dadaanan ng prusisyon, ng mga kandila, bandera, bulaklak at altar. Sa pagdaan ng pari, dala niya ang Hari na nasa Santissimo Sakramento.

Minsan sa isang taon, natatandaan natin kung sino talaga ang hari at ang dapat maghari, upang huwag nating malimutan na bigyan siya ng puwang sa puso natin.

Ang prusisyon ng Kristong Hari ay makabuluhan. Ramdam natin na tayo ay pinagpala. Nag-aalay tayo ng dasal ng pasasalamat at pamimintuho. Eto si Hesus sa ating mga lansangan at ang biyaya niya ay bumabagsak sa mga taong naghihintay sa Kanya.

Ang prusisyong ito ay siyang pinakatampok sa dulo ng ating kalendaryo. Ito rin ang tulay patungo sa Adbiyento, sa mga pangako na darating nga ang Anak ng Diyos sa ating buhay.

Ang mensahe ng prusisyong ito ay kasama natin ang ating Hari. Hindi siya nasa isang palasyo lamang. Hindi siya kuntento lamang sa kayamanan at kaluwalhatian. Dumadalaw siya sa atin. Tinatagpo niya tayo. Hinahanap niya tayo ngayon.

Naglalakad nga si Hesus sa lansangan ng ating buhay. Dito niya inaalo ang mga nagdadalamhati sa France, Iraq at Syria na biktima ng terorismo. Hinihipo niya ang mga nararatay sa banig ng karamdaman sa mga tahanan at ospital. Niyayakap niya ang mga walang tirahan at natutulog lamang sa kalsada. Kinakausap niya ang mga nasasaktan, naguguluhan, walang pag-asa, natatakot, at walang nagmamahal.

Ang ating Hari ay kasama natin at walang dapat ikatakot. Dala niya ay pag-ibig at kapayapaan. Si Hesus, ang Hari, ay kapiling natin sa araw-araw na paglalakbay sa gitna ng pakikibaka at pakikipagtunggali sa buhay.

Friday, November 13, 2015

IKA-33 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
TULOY PO KAYO, PANGINOON!Ang mabuting balita ngayon na halos nasa dulo na ng ating kalendaryo, ay tungkol sa pagbabalik ni Hesus sa kaluwalhatian. Ang una niyang pagdating sa mundo ay payak at simple. ang ikalawa ay magiging hayagan, maringal, at makapangyarihan.

Maging mga Muslim ay naniniwala na si Hesus ang propetang magbabalik upang maging hudyat ng katapusan ng lahat. Kahit hindi sila naniniwalang si Hesus ay Diyos, si Hesus pa rin, hindi si Mohammad, o ibang propeta ang siyang magbabalik sa mundo.  Nakakamangha di ba?

Sa marami sa atin, takot ang namamayani kapag naisip natin ang pagdating na ito ng Panginoon. Ayaw kasi natin ng katapusan. Ayaw nating matapos ang ating mga gawain, mga relasyon, mga plano. Gusto natin ay “forever” iyong walang katapusan, sabi nga ng Aldub.

Subalit para sa mga nagmamahal kay Hesus, ang pagdating niya ay hindi katatakutan kundi kagalakan. Kung magbabalik siya upang makipagtagpo sa atin, hindi ba dapat lang tayong magsaya? Hindi ba dapat lang itong paghandaan? Tiyak may mga bagay na magwawakas (“ang langit at lupa ay magwawakas”) subalit ang mga higit na mahalaga ay tiyak na mananatili (“ang aking mga salita ay hindi magwawakas”, Mk 13).

Kung alam nating darating si Hesus isang araw sa ating daigdig, nararapat lamang na magpundar tayo sa mga bagay na hindi mapapawi, sa mga bagay na tunay na importante.  Nakasalig ka ba sa mga salita ng Panginoon kesa sa iyong sariling opinyon  o sa mga sinasabi lang ng iba?  Pag-ibig ba, at hindi poot o kawalang-pakialam, ang batayan ng iyong mga kilos?

Salubungin natin ang Panginoon nang buong galak!


33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME, B
WELCOME, LORD!The gospel today, read at the penultimate week of the liturgical calendar, foretells the return of Jesus in glory. His first coming in the world was through the humble state of an infant in the manger. His second coming will be public, grand, and powerful.

Even Muslims believe that Jesus will be the prophet who will return to signal the end of all things. Though they do not believe in Jesus as God, isn’t it remarkable that for them, it is Jesus who will come again, not Mohammad or any other prophet?

The image of Jesus’ coming inspires fear in the heart of many people. There is a fear of the end.  We do not want our activities, our relationships, and our projects to end. We want things to continue. If possible, we want to experience the proverbial Aldub wish of “forever.”

However for those who love the Lord, his coming is not a frightening event, but a joyful encounter. If he will come to meet us, should we not rejoice in welcoming him?  Should we not prepare for this most important occasion?  Maybe some things will end (“heaven and earth will pass away”), but the most important things will endure (“my words will not pass away).

If we know that Jesus is coming one day to our world, should we not invest on the things that will not pass away, on the things that really matter? Do you rely on his words more than on your own judgment or on human opinions?  Is love, not hate or indifference, the basis of your actions?

Let us welcome the Lord in joy!

Friday, November 6, 2015

IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B
ANG AKING DIYOS AY MAPAGBIGAYNagulat ka ba sa Mabuting Balita? Pinapansin ni Hesus ang ating pagbibigay! Naupo siya sa isang sulok ng templo upang tingnan ang mga tao habang nag-aalay ng kanilang yaman para sa gawain tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa misyon ng Panginoon.

Pero hind mahalaga kay Hesus kung “gaano kalaki” ang bigay nila. Sinisilip ni Hesus “kung paano” sila magbigay. Dahil dito, nakita niyang ang mga mayayaman ay nagbibigay dahil obligasyon o kaugalian nila ito, o para mapansin ng iba, o para patahimikin ang kanilang konsyensya, o para magmukhang mabuti sila pati sa kanilang sarili.

Dito niya hinangaan ang isang dukhang biyuda na napakaliit ng ibinahagi. Nakita ng Panginoon na ibinigay niya “ang lahat” ng kanyang ikabubuhay, dahil nagbigay siya mula sa puso. Hindi bilang tungkulin kundi bilang paninindigan na lahat ng meron siya ay regalo ng Diyos. Nagbigay siyang tahimik at hindi kapansin-pansin. Nagbahagi siya kahit masakit sa puso dahil ang perang iyon ang kanya sanang pagkain, kuryente, tubig, upa sa bahay. Pero payapa at masaya siya!

Bakit may mga taong tulad ng biyudang ito? Kung nakikilala natin ang Diyos bilang mapagbigay na Diyos – laging nagbibigay, nag-uumapaw kung magbigay – mapapamahal tayo sa ganitong Diyos. Dahil doon ang pagbibigay natin ay magiging malayang tugon sa kabutihan at kagandahang-loob ng Diyos.

Suriin natin ang ating pagbibigay – sa simbahan, sa mahihirap, sa mabubuting gawain, sa pangangailangan ng pamayanan. Nararanasan ba natin ang Diyos bilang mapagbigay? Kinikilala ba natin na tayo ay nabibiyayaan? Naniniwala ba tayong kapag nagbigay ka, tatanggap ka ng higit pa?