Monday, June 23, 2014

DAKILANG KAPISTAHAN NG KRISTONG HARI


SAANG ROW KA NAKAUPO SA CLASSROOM?Sa aking pagninilay sa Ebanghelyo sa Solemnidad ng Kristong Hari, naalala ko ang aking kabataan. Sa grade school, tayo pinapaupo ng ating mga guro ng “by row”. Ang bawat row ay may inirerepresentang ugali sa klase. Ang mga nakaupo sa unang row ay tahimik at masisipag mag-aral. Ang mga nasa pangalawang row ay may unting kakulangan sa pokus. At sa pangatlo, pang-apat at panglima.. Alam kong nauunawaan niyo ang aking ibig sabihin.

Sinasabi sa atin ng ebanghelyo na ihihiwalay niya ang mga tupa sa kambing, gaya ng ginagawa ng ibang pastol; may ilan sa kanan at yung iba sa kaliwa. Ito ay normal. Ito ay ginagawa para ipagsama ang dapat na magkakasama. Ang mga nasa kanan ay makakatanggap ng papuri at gantimpala. Ang mga nasa kaliwa ay ang mga umalis at lumisan o ang mga tumalikod sa Diyos.

Pero paano ba ako makakapunta sa unang row sa kanang bahagi? Gusto ko mapunta kung nasaan ang mga tupa. Paano ako mapapabilang sa taong tahimik? Pag dating sa mga uliran, pangarap, intension, sa tingin ko, mas madali ito kung tayo ay mapupunta sa unang row, kasama ang mga tupang nararapat papurihan dahil sa kanilang paglilingkod. Sa mga taong hindi maiisip gumawa ng masama, na ibabahagi ang kanyang buhay, mag-aalay ng paglilingkod para maranasan ang kagalakan? Madaling mangarap ng mga mabubuting bagay.

Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na hindi an gating intension at layunin ang magpapabilang sa atin sa mga tupa. Ito ay isang tunay na aksyon, praktikal na aksyon, na magbibigay daan para tayo ay maging karapat dapat na maligtas. Ang Panginoong Hesus ay binibigyan tayo ng pahiwatig sa mga bagay na adapat nating gawin, anong gawa ng pag-ibig, ang dapat nating isagawa para sa iba, anong kilos ng pagsuporta ang dapat nating ipakita bilang mga Kristyano.

Pagbabahagi ng pagkain, inumin, damit. Paglalaan ng oras sa may sakit, at nakakulong. Kabutihan sa mga hindi natin kakilala – ito ay mga aksyon, pamantayan na nagtulak kay Hesus para sabihin: “Halika, ikaw ay pinagpala ng aking Ama!”

Ito ay hindi madaling gawin, dahil ang buhay natin ay nagbago na. Tayo ay abala at nagagalit sa ating trabaho at mga pinagkakaabalahan. Ang pagbabahagi ay nagiging mahirap.

Sa paglalayo ng biyaya ng buhay na walang hanggan, Ang Diyos ay gaganitin ang parehong pamantayan sa atin. Ang kaparehas na aksyon, na hindi natin ipinagsasawalang bahala natin ay ang magpapadinig sa atin ng mga salita ng Panginoon sa Araw ng Paghuhusga: Lumayo ka sa akin, ikaw na sinumpa! Siguro ay hindi natin gusto na mapabilang sa mga row sa kaliwang dako.

Sa ating pagdiriwang ng Solemnidad ng Kristong Hari, tignan natin an gating mga puso at aksyon. Gusto ba talaga natin na makasama ang ating hari and gawin ang lahat para mapatunayan ito? Tayo unti unti ng pumapasok sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Nawa ang transisyon na ito ay gawin tayong malay na ilagay ang ating mga ninanais sa praktikal, konkretong aksyon ng pagmamahal, pagbabahagi at pagsuporta.

Nawa ay maging karapat dapat tayo ng mapunta sa unang row.

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING


WHAT ROW ARE YOU IN?

Reflecting on the gospel of the Solemnity of Christ the King brought back memories of my childhood studies.  In grade school, children were classified by rows.  Each row represented a particular attitude in class.  Row one students were studious and well behaved.  Row two students are a bit more lacking in focus.  And row three, four and five… I’m sure you guess what’s going on.

The gospel tells us that the Lord will divide the sheep from the goats, like any shepherd will do; some on the right and others on the left.  It is normal.  It is done for putting order to the flock.  Those on the right receive praise and reward.  Those on the left, only rebuke and alienation from the heavenly home.

But how do I get to row one, to the right side? I want to be where the sheep are. How do I get clustered with those who behave properly and well? When it comes to ideals, dreams, intentions, I think it is easy for us to land in row one, among the sheep who are judged worthy of praise for their service of the Kingdom. Who would not want to do good, to share his life, to offer service so that others may live and experience joy? It is easy to dream good things.

But the gospel reminds us that it is not mere intentions or goals that will align us with the sheep.  It is real action, practical action, that eventually makes us worthy to be chosen for eternal salvation.  And the Lord Jesus gives us hints on what actions we really need to do, what works of love, we must perform for others, what gestures of support we must show as Christians.

Sharing my food, my drink, my clothes.  Spending time with the sick, the imprisoned. Kindness to the stranger.  – These are the actions, the standards that impel Jesus to say to us: Come, you who are blessed by my Father!

They are not very easy to do however, because our lives have changed. We are busy and frantic with work and other preoccupations.  Conscious sharing of our goods become difficult.

In forfeiting the reward of eternal life, God will use the same standards on us.  The same actions, when neglected or withheld from others will make us hear the words of the Lord on judgment day: Depart from me, you accursed!  Surely we do not want to be in that other row, on the left.

As we celebrate the Solemn Feast of Christ the King, let us look into our hearts and our actions.  Do we really desire to be with our King forever and do our actions prove that desire?  We are slowly moving on to Advent.  May this transition to a new season and church calendar make us more conscious of putting our desires into practical, concrete actions of love, sharing and support.

May we be found worthy of row one!

IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON


PALIGSAHAN NG GALING?


Sunud sunod ang paglabas ng iba’t ibang talent show mula sa ibang bansa. At nang ito ay makarating sa ating bansa, nagkaroon tayo ng iba’t ibang talent show gaya ng Pinoy Idol, Pilipinas Got Talent, Talentadong Pinoy, The Voice of the Philippines at Showtime. Hindi lang ang mga Pilipino ang naloko o nahumaling sa mga show na ito kundi pati na rin ang mga sa iba’t ibang parte ng mundo.

Inihayag ng ating Ebanghelyo ang tungkol sa mga talent. Pero ang mga talentong tinutukoy ditto ay hindi pagsayaw at pagkanta kundi ang mga mabubuting bagay na natatanggap natin sa Diyos. Ibinibahagi ng Diyos ang mga talent: iba iba ang talentong binabahagi niya sa atin. Maraming aral ang dapat nating matutunan tungkol sa mga talentong ito.

Sa una, hidni pare parehas at pantay pantay ang mga nakuha nating talent. Sabi ng Panginoon, ibinahagi ng maestro ang mga talent ayon sa kanilang abilidad. Walang namang may hawak ng lahat ng talento. Si Susan Boyle ay na-“boo” sa Britanya dahil siya ay masagwang tignan at walang appeal sa tao pero nung siya ay kumanta at bumirit, dumagundong ang lugar dahil sa hiyawan ng mga tao at nagwawagi siya sa mga ito. Nasa loob ang kanyang kagandahan.

Sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag mainggit sa iba. Tigilan natin ang pagkukumpara ng sarili natin sa iba. Sa halip, tumingin tayo sa ating sarili at pasalamatan ang Panginoon sa mga mabubuting bagay na ipinagkaloon niya sa atin.

Pangalawa, kapag nalaman mo na ang iyong talent, linangin mo ito. Ang talent ay iba sa natural na talino o kagalingan. Ito ay mabilis lamang maglalaho at mawawala. Pero ang talent ay isang biyaya na nadadagdagan at lumalaki at nagbabago. Ang ilan ay nakatuon sa mga natural na biyaya at nakakalimutang magpokus sa tunay nilang talent.

Isang gwapong lalaki nung high school pa lang ako ang kinagigiliwan ng lahat ng babae. Ang kanyang itsura at karisma ang nagpabaliw sa mga tao sa paligid niya. Nung minsan, nakita ko siya sa dating lugar kung saan kami nakatira, siya ay hindi gwapo, siya ay matanda at madungis. Dahil sa pagsasabi niya sa mga babae para makipag-date, siya hindi nakatapos ng pag-aaral. Ngayon siya minsanan na lang magkatrabaho, depende na lang kung may darating.

Kaya huwag tayong umasa sa kung ano ang itsura natin,sa mukha, sa hugis ng katawan at sa mga muscles. Hanapin moa ng iyong tunay talent at gawin ang lahat para ito ay linangin.

At huli, tayo ay binibigyan ng dahilan ng Panginoon kung bakit natin dapat linangin an gating mga talent. Darating ang oras na tayo ay magtataya sa mga biyayang natanggap natin. Tayo ay tatanungin ng Panginoon kung paano natin ginamit an gating mga talent. Ginamit ba natin ito para papurihan ang Panginoon at tulungan ang ating kapwa. Para sa Panginoon, hindi katanggap tanggap ang maging matalino ngunit hindi nais ibahagi ang kanyang kaalaman, mahusay pero tamad magtrabaho, mayaman pero hindi mapagbigay.

Ang mabuting balita dito ay, lahat tayo ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Gamitn natin ito para pabutihin an gating buhay at ang iba. Ibalik natin ang lahat ng papuri sa Panginoon.

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME


IT’S NOT JUST A TALENT SHOW

Suddenly there were talent shows one after another, first from foreign television.  And when it landed in our country, we had Pinoy Idol, Pilipinas  Got Talent, Talentadong Pinoy, The Voice of the Philippines and Showtime.  Not only Filipinos, but people around the world, went on a talent craze, a talent infection.

The gospel speaks of talents.  But talent here does not mean show business prowess like dancing and acting.  Talent refers to the good things we receive from the Lord.  God distributes talents; he distributes varied gifts to all his children.  There are several lessons we need to remember about talents.

First, we do not receive the same or equal talents.  The Lord says, the master distributed talents, “according to the ability of each” person.  Nobody has a monopoly on all talents. Susan Boyle was booed in Britain when she appeared as a lousy, unappealing country girl.  But when she belted out her tunes, she brought the house down and went home a champion. Her beauty was not external but coming from her deeper self.

Therefore the Lord is telling us not to envy others.  We must stop comparing ourselves with others.  Instead, we must look into our selves and thank God for what good thing we find within us.

Second, if you discover your talent, your gift, then you must cultivate it. Talents are different from natural endowments.  These latter are a given and they also pass away.  But talents are gifts that can increase and grow and improve.  Some people feel lucky to have natural gifts but forget to focus on their  real talents.

A handsome boy in our high school was the crush of all the girls.  His good lucks and natural charm made the girls swarm around him.  Some time ago I found him still in our old hometown, no longer handsome but old and untidy.  Hanging out with girls on dates, he did not finish his studies.  Now he takes on any menial job he finds.

So do not rely on your looks alone, the face, figure or the muscles, as is the fad today.  Find your real talents and do everything to improve them.

Lastly, the Lord gives a clear reason why we need to enhance our talents.  There is a time of reckoning for the gifts we receive. God will confront us on how we applied our talents. Have we used them to glorify the Lord and assist our neighbor? For the Lord, it is not acceptable to be intelligent but unwilling to share your knowledge, skilled but lazy in our work, rich but lacking in generosity.

The good news is that we all have gifts from the Lord.  Let us use them to improve our lives and those of others.  Let us return the glory to the Lord.

IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON


TUNGKOL SA MGA MATATALINO AT SA MGA HANGAL


Ito ay isa sa pinaka-alam na parabula at isa din sa pinaka-instruktibo  sa buhay at sa mga susunod. Ipinahayag ng Ebanghelyo ang tungkol sa mga birhen sa kanilang pagdalo sa isang kasalan. Sila ay inatasang salubungin ang lalaki at ihatid sa salu-salo. Ang lima ay matalino na birhen. Ang lima ay hangal. Anong ang ibig sabihin ng klasipikasyon na ito – matalino at hangal?

Bakit hindi maging matalino at ignorante? Kung ang mga birhen ay ignorante, sila ay walang malay sa ilang bagay at walang sala sa hindi pagkakaroon ng langis sa kanilang lampara. Bakit hind maging matalino at umid? Kung sila ay umid, wala silang kakayanang mag-isip at magnilay ng malalim sa mga bagay. Bakit hind maging matalino at tamad? Kung sila ay tamad, sila ay pabaya sa mga gawain nila.

Mas gusto ng Panginoong Hesus na tawaging matalino at hangal ang mga birhen. Alam ng mga hangal ang kanilang dapat gawin pero hindi nila ito ginagawa. Samantalang ang mga matatalino ay nagdala ng langis kasama ang lampara, ang mga hangal, sabi ng Panginoon: wag kayong magdala ng langis. Sadya ang hindi pagdadala ng langis!

Alam nilang mayroon silang kailangan pero hindi sila nagdala ng kahit ano. Kahit isa, wala. Pansinin natin na ang mga birhen ay hindi nagdala masyado ng langis. Sila ay nagdala lamang ng sapat at nakaraos sa pagsubok. Ang mg hangal ay hindi talaga nag-abalang magdala ng kahit ano.

Ang kasong ito ay hindi natin masasabi na dahil sa nakalimutan ito, hindi sila nasabihan o purong katamaran lang. Mukhang ang mga birhen na ito ay hindi talaga nagdala ng langis dahil wala silang balak buksan ang kanilang mga lampara. Hindi talaga nila gusto na makiisa sa diwa ng kasal. Maaring andun nga sila sa pisikal na aspeto pero sila ay wala sa espiritwal na aspeto.

Hindi ba’t minsan pag may nakakasama tayong pumunta sa beach, yung iba walang dalang “swimming gear”, o pumunta sa school na walang panulat at papel? o pumunta sa party na walang dalang regalo sa may kaarawan? Alam nila kung ano yung mga mahahalaga at mga dapat na dalhin ngunit sadyang hindi sila interesadong bigyan ito ng pansin.

Marahil ang remedy ay, interes, sigasig, kasabikan sa mga bagay at sa alin mang meron ka. Para sa buhay buhay na walang hanggan! Tayo ay makakaraos sa buhay na dala lamang ang mga pangunahing bagay, ang lampara, na walang langis para ito ay mag-apoy at magbaga at lumiwanag. May mga magkasintahang naninirahan sa isang bubong ay kuntento na sila ay hindi nakakatanggap ng sakramento ng kasal – wala silang langis para gawing pinagmumulan ng grasya ang kasal. Ang mga taong nagtatrabaho lamang para sa pera ay walang langis para maatim ang kahusayan. Ang mga mananamapalatay na nakukutento na sa mga ritwal at tradisyon ay walang langis para palalimin ang kanilang relasyon sa Panginoon.

Hinanda ng Diyos ang buhay na parang pista. Nandito ka ba para magsaya? Para makisama ng lubusan sa selebrasyon? O sumasabay lang sa agos? Mayroon pang oras. Hilingin sa Panginoon ang langis na makakapagpaliwanag sa iyong lampara.

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME


WHY WISE AND FOOLISH?

This is one of the most recognizable parables and also one of the most instructive about this life and the next. The gospel speaks of virgins about to attend a wedding ceremony.  They were tasked to welcome the bridegroom and accompany him to the wedding feast.  Five were wise virgins.  Five were foolish. What does this classification mean - wise and foolish?

Why not wise and ignorant?  Ignorant would mean that these virgins were unaware of some things and therefore not guilty of not having oil for their lamps.  Why not wise and dumb?  Dumb would mean that they were simply incapable of thinking and reflecting deeply on things.  Why not wise and lazy? Lazy would imply that these virgins were just plain sloppy in their task.

The Lord Jesus preferred to call the virgins, wise and foolish.  The foolish ones knew what they needed to do but simply refused to do it.  While the wise virgins brought oil together with their lamps, the foolish ones, the Lord says:  brought no oil with them.  It was intentional not to bring the oil!

They knew they needed something but they deliberately did not bring any. Not a single drop.  Notice that the wise virgins were not said to have brought too much oil.  They brought just enough for their needs and passed the test.  The foolish ones did not bother to bring any at all.

So it is not a case of forgetfulness or lack of information or laziness.  It seems that these virgins simply refused to bring oil because they had no intention of lighting up their lamps.  They really did not want to cooperate with the mood of the wedding itself.  Physically present but spiritually absent from it all.

Isn’t it that at times we bump into people who join us for the beach but don’t bring swimming gear?  Or go to school without their pen and paper?  Or attend parties without gifts for the celebrant?  They know what’s essential but are simply uninterested in giving their total attention.

The remedy therefore, is interest, enthusiasm, excitement for what’s before you!  For life and for eternal life! We can go through life bringing only the basics, the lamp, without the oil to ignite it and make it glow and shine.  Cohabiting couples content to live outside the sacrament of Marriage -  they have no oil to make their marriage a source of grace.  People who work just for the money – they have no oil to aim for excellence and fulfillment.  Believers satisfied with rituals and traditions – they have no oil to deepen their relationship with God.

God prepared life like a feast.  Are you here to enjoy it?  To maximize your participation in the celebration?  Or are you simply going through the motions?  There is still time.  Ask God for the oil that will make your lamp shine!

IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON


TAPAT SA MISYON


Ang Diyos ay galit sa mga taong malapit sa kanya. Sa unang pagbasa, ang Diyos ay naglabas ng isang matinding sakdal ng kanyang mga Pari, ang mga Pari ng Israel. Hindi sila naging tapat, hindi nila ginagabayan ng mabuti ang bayan ng Diyos. At dahil dun, tatanggalan sila ng bendisyon ng Diyos.

Nagpatuloy ang paghatol na ito sa Ebanghelyo ng akusahan ni Hesus ang mga Manunulat at ang mga Pariseo, mga taong malapit sa templo ng panlilinlang. Sila ay nagtuturo, nagsasagawa ng mga ritwal, para lang magpakitang tao at sambahin ng mga tao. Ang masama pa dito ay, nagtuturo sila ng mga kautusan, pero sila mismo ay hindi isinasagawa ang kanilang mga itinuturo.

Ang mga pagbasa ay nakasulat na sa malayong nakaraan, pero ito ay pamilyar sa ating mga tenga at mata. Hindi ba’t napagalaman din natin na ang mga Pari ay tao din? Sila ay mahina din at pagiray-giray ang pananampalataya. Hindi ba’t nakikita rin natin ang mga taong ginawang kanilang pangalawang tahanan ang simbahan ngunit nabubuhay pa rin ng may kababawan? Sila ay nasa simbahan hindi para maging malapit sa Diyos ngunit para makita ng iba na sila ay mabuti at banal. Sa realidad, ang lahat ay pakitang tao lang.

Bakit ang Diyos ay deskontentado? Ito ay dahil sa mga tao bingyan niya ng maselan na tungkulin, isang seryosong responsibilidad. Ang Diyos ay ginawa silang gabay sa mga mahihina, sa mga maliliit, mga mahihirap. Pero dahil hindi sila tapat, wala silang kapasidad na magbigay ng pag-asa sa iba.

Ang Mensahe ng Diyos ay hindi pinagbabawal sa mga makakasayang taong ito. Ito ay para sa atin ngayon. Karamihan sa atin ay mayroong responsibildad sa iba. Tayo ay mga magulang, asawa, trabahador, guro, kaibigan, mag-aaral, tagapanagalaga, nakakatanda – at ang ating mga buhay ay nakaugnay sa mg taong nangangailangan ng liwanag ng Diyos. Sila ay mga taong umaasa sa atin na maranasan ang Diyos.

Tayo ba ay tapat sa ating misyon? Karamihan sa atin ay sumusuko kapag ang pagsubok natin ay dumadami. Tayo ay lagging natutuksong sumuko o tumigil sa paglilingkod at pagmamahal kapag tayo ay nasimulan ng masaktan. Kaya tayo ay nakukuntento na lamang sa pinakamababaw na uri ng relasyon tungo sa iba.

Sa pangalawang pagbasa, binigay na halimbawa ng Panginoon si San Pablo na naglilingkod sa “Thessalonians”, hindi lamang niya ipinahayag sa kanila ang ebanghelyo kundi inalay niya ang kanyang buong puso. Hindi inisip ni San Pablo ang kanyang sarili kundi mas inisip niya ang mga taong maari niyang ilapit kay Kristo.

Nung huling lingo, isang italyanong misyonero ang pinatay sa ngalan ng pagyakap niya sa paglilingkod. Isa siyang tapat na lingkod ni Hesus at ng mga mahihirap sa Mindanao. Nung huling linggo din, nasaksihan ko ang burol at libing ni Ka Luring, na boluntaryong namuhay bilang isang mahirap, walang asawa at lingkod sa ibang tao. Namuhay siya bilang isang katekista na tumutulong sa mahihirap na kabataan at pamilya sa ilang lugar sa Maynila.

Ang galit ng Diyos ay nanggagaling sa pagsasawalang bahala natin sa ating responsibilidad ngunit ang grasya niya ay dumadaloy sa mga tapat sa kanya. Tayo ay magdasal lagi para sa biyaya ng katapatan.