Wednesday, July 1, 2015

ETERNAL REST GRANT TO YOUR PRIEST, O LORD...


Prayer for Fr. Mars SelmarGrant, we beseech Thee, O Lord, that the soul of Thy servant REV. FR. MARS SELMAR, Thy priest, whom in this life Thou didst honor with the sacred office, may rejoice in the glory of heaven for evermore. Through our Lord.

Monday, June 29, 2015

IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, BHUWAG TANGGIHAN ANG BIYAYA
Tila napakadali sa atin na mag-reject ng tao o ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin. Minsan sa unang tingin pa lang, minsan naman dahil sa matagal na karanasan, ayaw natin sa kanila. Madaling mag-reject! Sa unang pagbasa, ang mga mamamayan ng Israel ay patuloy ang hindi pagtanggap sa Diyos at sa kanyang mga sugo, tulad ni Ezekiel.

Sa Mabuting Balita, ang mga kababayan ni Hesus ay nahirapang tanggapin siya dahil sobrang pamilyar sila sa kanyang pinagmulan at hindi nila matanggap kung ano siya ngayon (Mk. 6:1-6). Sa kapwa halimbawang ito, ang tinatanggihan ng mga tao ay kung ano ang tunay nilang kailangan, ang tunay na magbibigay ng biyaya sa kanila.

Tinatanggihan natin ang mga tao sa paligid natin kasi masyado tayong sugatan upang makilala ang kanilang tunay na halaga. Kita natin ang kanilang kamalian. Alam natin ang kanilang kakulangan. Ganyan ang nagaganap sa kasama natin sa trabaho, sa kasama natin sa dorm, sa kapitbahay sa kalapit na bakuran lamang. Minsan ay tinatanggihan din natin ang mga kasama sa bahay at ang kanilang payo o pagkalinga sa atin.

Pero sino nga ba tayo upang mag-reject ng kapwa? Tama, may mga kahinaan sila. Pero ganun din naman tayo a! Tinuturuan tayo ni San Pablo kung paano makalaya sa ganitong gawi natin. Tinatalakay niya ang isang “tinik sa laman” na nararamdaman niya sa kanyang sarili (2 Cor 12: 7-10). Dahil dito, napakadali niyang maunawaan ang mga “tinik” ng kanyang kapwa.

Tulad ng iba, hindi naman tayo perpekto. Maraming din tayong “tinik” na hindi katanggap-tanggap sa ibang tao, at maging sa Diyos. Pero, ang Diyos ay palaging handang tumanggap at yumakap sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ganyan ang pag-ibig ni Hesus kahit sa mga kababayan niyang tumanggi sa kanya.

May mga tao bang hindi natin matanggap? O may mga bagay at pangyayari ba? Yakapin natin ang ugali ng Diyos at mabiyayaan ng grasya ng pagtanggap sa kanila. Baka ang mga taong ito o mga bagay at pangyayaring ito ay talagang ginagamit ng Diyos upang bigyan tayo ng pagpapala.


14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, BREJECT NOT, RECEIVE GRACEIt is so easy for us to reject something or someone. Sometimes it is because of first impressions, at times due to long familiarity. But it is always easy to reject. In the first reading, the people of Israel keep on rejecting God and the prophets sent by him, like Ezekiel.

In the gospel, Jesus’ own townmates reject him because they knew too well his humble beginnings and they cannot believe what they see in him now (Mk 6:1-6). In both instances, what the people reject is unknowingly what they really need, what will give them the greatest grace of their lives.

We reject people around us because we are too wounded to even know them in a real way. We see their imperfections and we see their mistakes.  We are all too ready to notice how wrong they are. That’s what happens with that companion in the office, with that dorm mate, with that next door neighbor.  Sometimes we refuse to accept people within our homes and the advice or concern they express for us.

But who are we to reject other people? Yes, they may have their frailites and weakness. But so do we. St. Paul teaches us in the first reading a way out of our tendency to reject others. St. Paul points to a “thorn in the flesh” that he feels in his own body (2 Cor 12: 7-10). Because of this he can readily understand that others too have their own “thorns.”

Just like the other person, we are not perfect. There are many thorns in our lives that make us also repulsive to people, and maybe even to God. And yet, God accepts us and embraces us just as we are. The God of Israel continues to love his stubborn people. Jesus certainly did not turn his back on his townmates even if they did hurt him.

Are there people we reject? Are there things we refuse to fully accept? Let us embrace the attitude of God and benefit from the grace of acceptance. Let the blessings flow from people and events that God has allowed to be part of our lives, if only we will accept them.

Sunday, June 28, 2015

IKA-13 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, BHAPLOSNaniniwala tayo sa “healing touch.” Hinawakan at hinaplos ni Hesus ang mga maysakit. Naglingkod siya sa pamamagitan ng mapagmahal na haplos sa maraming maysakit, inaalihan ng demonyo, at mahihirap na tao.  Narito ang Diyos na hindi nag-atubili na ilapit ang sarili sa kanyang kapwa.

Sa Mabuting Balita, nakatutuwang masdan ang isa pang “healing touch.” Ang babaeng maysakit ang humipo sa dulo ng damit ni Hesus. Sa tingin ko, healing touch din ito. Nang gawin ito ng babae, dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang buhay mula sa tunay nitong pinagmumulan, ang Panginoon.

Sa isang banda, si Jairo na ama ng batang babaeng maysakit, ay humipo din sa Panginoon; hinipo niya ang puso ni Hesus. Nang lumapit siya upang humingi ng tulong, hinipo niya ang Panginoon bago pa man din haplusin ni Hesus ang bata at bigyan ito ng bagong buhay.

Tama, hinahaplos tayo ni Hesus. Subalit ang mabuting balita ay kaya din nating hipuin ang Panginoon. kapag lumalapit tayo sa kanya, nagdarasal sa kanya, nakikinig sa kanya, naninikluhod sa kanya, sumusunod sa kanya, hindi ba hinihipo natin ang Diyos? at ano ang nasa likod ng haplos na ito? Nandiyan ang pananampalataya, paninindigan, paniniwala, tiwala at tatag na nakasalig sa kanyang pag-ibig para sa atin.

Sa paghipo kay Hesus, sinasabi natin: Panginoon, nananalig ako sa Iyo!  Ikaw lamang ang makatutulong sa akin. Magagawa mo akong buo. Pakinggan mo po ako. Halina sa aking buhay!

Nakikita natin ang maraming Katoliko na pahipo-hipo at pahalik-halik sa mga imahen sa simbahan. Pero ang tunay na laman ng paghaplos na ito ay ang pananampalataya na naglalagay ng ating buhay sa kamay ng Diyos.

Ngayong linggo, huwag tayong matakot na hipuin muli ang Diyos. nais niya rin tayong haplusin. Iwaglit ang takot, hiya, pag-aalangan, at pagdududa. Buong pananampalatayang iabot ang iyong kamay kay Hesus at tanggapin ang kapangyarihang nagpapagaling, tulad ng naramdaman ng babaeng maysakit, at ang kapangyarihang nagbibigay-buhay tulad ng naranasan ng batang babae.


13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, BHEALING TOUCHWe believe in the “healing touch.” Jesus practiced healing by laying his hands on sick people. He ministered by gently touching the possessed, by embracing the dispossessed.  Here is a God who was not hesitant to come close to his people.

In the gospel, what I find amusing is the other “healing touch” here described. The sick woman also “touched” the end of Jesus’ robe. I believe this is also a healing touch. When the woman did what she did, power flowed into her life from its source, the Lord.

In some way, Jairus, the father of the sick girl, also touched Jesus, touched his heart. When he came to plead for help, he touched the Lord even before Jesus touched his daughter and raised her to new life.

Yes, Jesus touches us. But the Good News is that we can also touch the Lord! When we approach him, pray to him, listen to him, beg him, follow him, we are touching God. What is there in that touch? There is faith, conviction, belief, trust and confidence in his love for us.

By “touching” Jesus, we say: Lord, I believe in you!  You alone can help me now! Make me whole again. Listen to my prayer. Come to my life!

We see so many Catholics touching and wiping and kissing holy images in church. But the real essence of this touch is in the faith that puts our lives at the disposal of God.

This week, let us not be afraid to touch the Lord.  He wants to touch us too. let us shake off our fear, our shame, our hesitation, our doubts. Just reach out in faith and receive the power that heals, as the woman felt, and the power that raises to new life, as the young girl powerfully experienced.

Wednesday, June 24, 2015

JUNE 27: MOTHER OF PERPETUAL HELP


MOTHER OF PERPETUAL HELP: THE ICON OF STRENGTH,
HELP ME
PRAY FOR ME
BRING ME JESUS!

O Mother of Perpetual Help, grant that I may ever invoke thy most powerful name, which is the safeguard of the living and the salvation of the dying. O Purest Mary, O Sweetest Mary, let thy name henceforth be ever on my lips. Delay not, O Blessed Lady, to help me whenever I call on thee, for, in all my needs, in all my temptations I shall never cease to call on thee, ever repeating thy sacred name, Mary, Mary.

Saturday, June 20, 2015

BROTHERS AND SISTERS, CHRISTIANS IN THE EAST NEED OUR PRAYERS!
Let us pray for the persecuted church,
for their oppressors,
for nations that foster persecution,
and for those who ignore it.
Let us read the Holy Scriptures,
finding there the stories and witness of hope
borne by those who lived through ordeals to the glory of God,
and hear the promises of the gospel
for all who are persecuted for righteousness' sake.
In our prayer for persecuted Christians,
let us not narrow our compassion for all who suffer,
whatever their profession or creed;
let no hatred or prejudice enter our hearts for anyone.
Called by the Holy Spirit to unity with the persecuted,
let us enter into their suffering,
repenting of our ignorance,
refusing to be silent,
ready to reach out to them in their isolation.

PRAYERS OF CHRISTIANS LIVING IN COMFORT
God of the suffering
and all who stagger under the weight of the cross of Christ,
hear us as we seek to stand with those persecuted for being Christians.
Your cross bearers in other lands are living reminders to us of the cost of discipleship.
While we are at ease in Zion,
they are in an exile of pain and isolation.
While we are feasting on the good things around us,
they keep an involuntary fast.
While we assume a future of well being,
they don't know if they will be alive tomorrow.
While we wear the cross as a piece of jewelry,
they bear it as an invitation to abuse, exclusion, imprisonment even death.
Turn our hearts to them in prayer and acts of compassion and justice.
Thank you for breathing in them and in us
the yearning for sharing one another's burdens.
Loose their shackles and our complacency.
Bind the forces of abuse and violence at work in their persecutors.
In the silence, pray your mercy in us.
 
CREDITS TO: 
(https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1667200346737921903#editor/target=post;postID=8531296580108867846;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=0;src=link)