Monday, April 21, 2014

SANTO ENTIERRO OF THE DEL ROSARIO FAMILY, PULONG BUHANGIN, STA. MARIA, BULACAN


GOOD FRIDAY PROCESSION 2014
PHOTOS BY HENRY DEL ROSARIO VILLANUEVA
IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY - A


ANG PAMILYA NG PASTOLIsang bata ang naka-diskubre na siya pala ay ampon lamang. Subalit sa halip na magtampo siya, inisip niya kung gaano siya minahal ng kanyang mga magulang. Hanggang mamatay ang kanyang ama, hindi niya naramdaman na siya ay kakaiba. At ang kanyang ina din, hanggang ngayon ay patuloy ang pagmamahal sa kanya. Sa halip na magtampo, lalo siyang naging mapagpasalamat sa maganda niyang kapalaran.

Ang ikalawang pagbasa (1 Juan 3:1-2) ay nagsasaad na umaapaw ang pag-ibig ng Diyos kaya tayong lahat ay ginawa niyang mga anak: tayo ngayon ay anak ng Diyos…” kahit isinilang tayong malayo sa kanya, inampon niya tayo. Naganap ito dahil sa pagsusugo niya sa Panginoong Hesukristo bilang ating Tagapagligtas: “walang kaligtasan kaninuman maliban sa kanya…” na gumawa sa atin bilang mga kapatid niya at anak ng Ama.

Ang Salita ng Diyos ngayon ay nagpapatuloy ng kagalakan ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating Muling Nabuhay na Panginoon ang nagbukas ng tahanan ng Ama para tayong lahat ay makapasok sa tulong ng Espiritu Santo.

Sa Ebanghelyo (Jn 10:11-18), binabanggit ng Panginoong Hesukristo na siya ang Mabuting Pastol. Pero kahit ang kawan ng tupa ay tila hindi naman niya itinuturing na mga alagang hayop lamang.  Sobrang pagiging malapit niya sa kanila.”kilala ko sila at kilala nila ako… ibibigay ko ang aking buhay para sa kanila.”  Pati ang mga tupa sa labas ng kawan ay mahal niya: “sila din ay aakayin ko, maririnig nila ang aking tinig at magiging isang kawan sila, sa ilalim ng isang pastol.”

Para pala sa Mabuting Pastol, ang kawan ang kanyang pamilya; siya ang puno at sila ang bahagi. Ginamit na larawan ay mga alagang hayop pero ang kahulugan ay ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong kanyang inampon. Ipinararamdam ng Mabuting Pastol sa kawan na sila ay bahagi ng kanyang buhay at sila ay mahal niya bilang kanyang pamilya.

Sa tulong ng Muling Pagkabuhay, may bago na tayong kaugnayan sa Diyos. hindi galit at parusa, o pagtutuwid at pangaral, o taguan at hanapan. Hindi ganyan ang pamilyang mapagmahal. Sa halip, ito ay ugnayan ng malalim na pagkakaisa na gumagawa sa ating tunay na anak kahit tayo ay makasalanan lamang. Ito ay ugnayan ng walang sawang malasakit para sa ating lahat; ugnayan ng kagalakan dahil ang ating Pastol, ay kalakbay natin at nag-aakay sa ating tungo sa yakap ng Ama.

Tulad ng aking kaibigan, magsaya tayo dahil inampon tayo ng Ama sa pamamagitan ng Mabuting Pastol ng ating buhay.

FOURTH SUNDAY OF EASTER - A


THE SHEPHERD AND HIS FAMILYOnce a young man told me he discovered something about himself. His relatives revealed to him that he was not a natural son of his parents but an adopted child. After regaining his composure at the shocking news, he began to thank the Lord that his adoptive parents loved him without reserve. His father made him feel that he was the apple of his eye, until his father died some years ago. His mother not for a single moment, showed him he was not her own dear son. He told me that knowing he was adopted made him even more grateful to the Lord and his parents.

Today’s second reading (1 John 3:1-2) emphasizes the conviction of the writer that God’s love is overflowing that he even made us his children: “Beloved, we are God’s children now…”  Though born estranged from God, we are now brought close to his heart by adoption. And this happens to us because in his great love, the Father has sent the Son, Our Lord Jesus Christ, to save us: “There is no salvation through anyone else…,” except through the Son who embraced us as his brothers and sisters.

God’s Word today continues our Easter joy by making us know for sure what the Resurrection unfolded for us. Jesus Risen from the dead breaks open the household of the Father and makes us all part of the family of God through the Holy Spirit.

The Gospel speaks of the Good Shepherd (Jn 10:11-18). Though the image is that of shepherd and his sheep, we can see in the description the Lord gives of the shepherd that a good shepherd does not treat his flock as mere animals.  In fact, he is closer to his sheep than we can ever imagine. “I know mine and mine know me… I will lay down my life for the sheep.”  Even the sheep outside the flock are a special focus of his interest and love: “These also must I lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd.”

The Good Shepherd considers his flock his family; he is the head and they are the members. The image is all about animals that need tending, but the essence is that of true love for the people the Lord has adopted as his own.  The Good Shepherd makes the flock feel part of his own life. They belong to him and he loves them as his own family.

With the Resurrection we have new relationship with God. it is not a relationship of fear and punishment, of correction and reprimand, of hide and seek. You don’t do that within a loving family.  Rather it is a relationship of deep unity that makes us feel we are children worthy of love although we are sinners still.  It is a relationship of untiring concern for the good of all; a relationship of joy that our Shepherd, is walking with us and leading us all to the Father’s embrace.

Like my dear friend, let us feel the joy of being adopted children of the Father.


Sunday, April 20, 2014

IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY A


ANG DIYOS NA NAKIKISANGKOT


Normal lang malungkot kapag may nawalang isang minamahal sa buhay. Ang dalawang disipulo ay malungkot na nagluluksa pabalik sa Emmaus.

Normal lang masiphayo kapag ang pag-asa ay bumagsak. Umasa sila sa Panginoon Jesus at ngayong namatay Siya sa krus, sobra ang kanilang pangungulila.

Normal lang mailto kapag hindi mo inaasahan o naiintindihan ang mga pangyayari. Sa pagkalito, hindi tuloy nakilala ng dalawa kung sino ang kasabay nila sa lansangan.

Pero higit na normal para sa Diyos ang makialam, makiisa, makisangkot kapag ang mga anak Niya ay malungkot, nasiphayo at nalilito.  Sinamahan sila ng Panginoong Jesus dahil kailangan nila ng kasabay sa madilim na daang tinatahak. Humabol Siya sa daan upang maging suporta at inspirasyon nila.

Buong tiyagang inakay ng Panginoon Jesus ang dalawa upang makita nilang Siya ay nabuhay ngang muli, makapangyarihan at kapiling nila muli. Matiyaga Niyang ipinaliwanag ang Kasulatan. Matiyaga Niyang ipinagdiwang ang Hapunan na Kanyang itinatag.  Buhay Siya at hindi patay!

Ganito makitungo sa atin ang Diyos. Sumasabay SIya sa ating sakit at hirap araw-araw. Kasama Siya sa landas na madilim habang dinadala tayo sa liwanag. Sa Eukaristiya o Banal na Misa, dama natin ang Kanyang Salita at ang Kanyang Katawan at Dugo ay siya nating lakas.

Kung nalulungkot, nalilito at nawawalang pag-asa, lumapit kay Jesus, ang Diyos nating nakikisangkot sa lakbayin ng buhay. Kasama natin Siya sa Eukaristiya at sa Simbahan ngayon.

Tulad ng mga disipulo, magiging tagapagpahayag din tayoo na ang Diyos ay laging kapiling at tumutulong sa atin.  Tulad nila, maging kasangkapan tayo ng pagpapahayag na hindi nagpapabaya ang Diyos, na SIya ay nagpapagaling at nagtataas sa atin kapag tayo ay nasadlak.THIRD SUNDAY OF EASTER A


OUR GOD INTERVENESIt is normal to feel sad specially if you have lost someone special. That was why the two disciples, who have become close to the Lord, were in serious mourning as they trek the road to Emmaus.

It is normal to feel disappointed when your hopes are dashed.  These two disciples pinned their hopes on Jesus and knowing that He was now dead, they felt desolate as they traced their way back home.

It is normal to be confused when you are faced with events you cannot understand. Our disciples did not know why things happened the way they did and what would happen next. Their confusion blinded them to the real identity of their newfound Companion on the road.

But it is even more normal for God to intervene when he sees his people falling into sadness, despair and confusion. The Lord Jesus joined them because He knew they needed a companion on the dark path they were walking.  Jesus caught up with them because He knew they needed someone to support and encourage them, to lift up their sagging spirits.

In His patience, the Lord Jesus leads His two friends to a gradual realization that in fact, He was now risen, alive and powerful, as He once promised. He patiently explained the fulfillment of the promises in Scripture. He patiently celebrated with them the sacred meal He established. It is then that the disciples regained their senses and recognized the presence of the Risen Lord. He is not dead, but is alive forever!

The Gospel today is a very powerful portrayal of how our God deals with us. He walks with us in our daily pains and difficulties. He joins us in our journey through the dark moments of life in order to lead us to the brightness of his promises and his presence. Today he walks with us in the Eucharist where, as before, he uncovers his Word before us and offers us the Bread of communion and presence.

When we are sad, confused or desolate let us be sensitive to our companion, our friend, the God who intervenes and enters into our journey.  He is here in the Eucharist as he is in his Body the Church community.  And as we discover him here, like the disciples, let us go forth in joy, proclaiming to others the God who comes to our aid.

Like them, let us be instruments of the proclamation that God does not abandon His people, that He comes to heal our wounds and lift up our spirits.


Wednesday, April 16, 2014

IKALAWANG LINGGO SA PASKO NG PAGKABUHAY - LINGGO NG DIVINE MERCY


KAPAYAPAAN SA GITNA NG AWA NG DIYOSSabihin mo sa natatakot: Peace!  Sabihin mo sa nalulungkot: Peace! Ibulong mo sa nagdurusa: Peace! Ihatid mo sa pagod at bugbog na: Peace!

Ito na ang pinakatamang mga salita, pinaka-nakalulugod na salita sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan ng buhay. At ito ang mga pinaka-makapangyarihan at pinaka-banayad na salita ng Panginoong Jesukristo mula sa Kanyang Pagkabuhay. Ito rin ay mga epektibong salita dahil tuwing bibigkasin ni Jesus, nagdudulot ito ng kapahingahan at lakas ng loob.

Masdan mo kung paano bumalik ang saya sa mga apostol. Tingnan mo kung paano naliwanagan ang mga disipulo. Hayan si Tomas, na muling sumampalataya pagkatapos magduda. Ang kapayapaan ni Jesus ay epektibo, malakas at makapangyarihan.  Ang kapayapaan ni Jesus ay regalo Niya sa atin ngayong Easter, regalong kailangang kailangan nating marinig at maranasan.

Ano ang sikreto ng regalong ito ng kapayapaan? Kasi po, ito ay nagmumula sa puso, sa mahabaging puso ni Jesus. Narito si Jesus upang patawarin ang mga naduwag na alagad. Narito Siya upang sabihing kakampi Niya silang muli. Narito Siya upang akayin sila mula sa pagtatago patungo sa pagharap sa mundo na may galak.

May kapayapaan kapag alam nating awa ang ibibigay sa atin kaysa galit, kapatawaran kaysa paghusga, pagyakap bilang kapatid kaysa dayuhan o kaaway, kapag tinawag tayo upang hawakan ang katawan ni Jesus at damahin ang kanyang pulso na dumadaloy sa ating balat, ugat, puso at kaluluwa.

Ngayon ay Linggo ng Divine Mercy o Dakilang Awa ng Diyos.  An gating Diyos ay katarungan, oo, at pag-ibig, oo din. Subalit para sa ating mga makasalanan, Siya ay Awa – awa ng isang Ama, awa ng isang Kapatid, awa ng isang Kaibigan.

Ngayon din ang araw ng pagtatanghal sa dalawang bagong santo ng Simbahan, dalawang dating Santo Papa na nagpadama sa atin ng awa ng Diyos – si Pope John XXIII at si Pope John Paul II.  Salamat sa Diyos sa dalawang taong ito nG ating kasaysayan.

Hilingin natin na punuin tayo ng kapayapaan ngayon upang maging kasangkapan tayo ni Kristong Muling Nabuhay ng kanyang kapayapaan at pag-asa sa mundong naghihintay.SECOND SUNDAY OF EASTER - DIVINE MERCY SUNDAY


PEACE IN MERCYSay to the fearful: “Peace be with you.”  Say to the sorrowing: “Peace be with you.” Whisper to the suffering: “Peace be with you.”  Tell the battered and fatigued: “Peace be with you.” 

These are just the right words, the most comforting words in the midst of life’s trials and difficulties. And these are the powerful, gentle words of Jesus after the Resurrection.  These are also effective words, that once spoken by the Lord, they produce calmness and assurance.

Look at how the apostles are filled with joy. Notice how the disciples emerged into the light. See how Thomas himself regains his faith and surrenders his doubts to the winds.  The peace of Jesus is effective, strong and powerful.  The peace of Jesus is His gift at Easter, the gift we need most to hear and experience.

Why is the peace of Jesus powerful?  It is because it comes from his heart, his merciful heart. Jesus comes to forgive the apostles for their cowardice. Jesus assures His disciples that He is on their side. Jesus tells them it is all right to leave their hiding place and face the world with joy.

Peace happens when we know that we receive mercy instead of reprimand, when we are forgiven rather than judged, when we are treated as brothers and sisters rather than as outcast, when we are allowed to touch the body of Jesus and feel His pulse flow through our own skin, veins, hearts and souls.

Today, the Catholic Church celebrates the second Sunday of Easter as the Sunday of Divine Mercy.  God is love and God is justice, but when God meets us sinners, He is definitely mercy – the mercy of a Father, the mercy of a Brother, the mercy of a Friend. 

Today too, we join the heavenly rejoicing as we proclaim two new saints who made us feel the mercy of God despite their lofty stature and high position. Pope John XXIII was the humble, grandfatherly figure who brought the Church closer to the world.  Pope John Paul II was the unforgettable pope of our times who touched our hearts with enduring images of love and compassion. Now they are saints we venerate on the altars of the Church.

On this Sunday of Mercy, let us ask the Lord to fill us with His peace, at a time when troubles around us abound.  Let us ask the Risen Jesus to make us instruments of peace to the people who need to hear this message of hope and strength again.