Monday, July 27, 2015

APPEAL TO READERS OF THIS BLOG!


DO YOU WANT TO SHARE THE FAITH?

DO WANT PEOPLE TO LEARN MORE ABOUT THE TRUTHS OF THE CATHOLIC CHURCH?

PLEASE DONATE TO THIS BLOG

YOUR SECOND-HAND BOOKS WRITTEN BY AUTHOR

SCOTT HAHN (ON ANY TOPIC, ANYWAY THEY’RE EQUALLY GREAT).

SCOTT HAHN’S BOOKS ARE LOCALLY AVAILABLE IN THE PHILIPPINES.

YOU MAY ALSO DONATE ANY BOOK BY ANY GOOD AUTHOR ON DOCTRINES OR
SPIRITUALITY.

DONATED BOOKS WILL BE PLACED IN A LIBRARY WHERE PEOPLE SEEKING ANSWERS TO QUESTIONS ABOUT OUR FAITH WILL EASILY FIND THEM.

THOSE WHO ARE INTERESTED TO DONATE, PLS EMAIL US AT ourparishpriest@gmail.com FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO SEND THE BOOKS.

THANK YOU FOR HELPING EDUCATE PEOPLE ABOUT THE TREASURES

OF THE CATHOLIC FAITH.


Friday, July 24, 2015

ST. JOSEPH: POWERFUL INTERCESSOR


WHATEVER YOU ASK OF ST. JOSEPH, YOU SHALL RECEIVE.
(ST. TERESA OF AVILA)


(a unique icon of St. Joseph during the Presentation of the Child Jesus
at the Temple, holding the offering of the poor, 2 turtledoves; only available
at the Pater Noster Church and Convent in Israel)

Wednesday, July 22, 2015

IKA-17 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON


LIBRENG TSIBOG!Nakakatuwa ang isang FB message: Meron ka bang mga kaibigan na ganito? Yung laging nagsasabi na: Libre naman diyan! Mahilig tayo as free, sa libre. Kaya sikat ang free wifi, free taste, free trial, buy 1 get 1 free!

Pero ano ba ang tyansa kapag free ang isang bagay?
Pwedeng libre nga dahil promo. Next time tiyak may bayad na.
Pwedeng libre kasi walang kuwenta. Marami naman at hindi mahalaga, e, kaya ipamigay na lang.

Pero puwede kayang libre dahil nagmula sa pagmamahal?

Nakatanggap ng libre ang mga Hudyo mula sa Panginoon. Libreng tinapay at isda mula sa himala ni Hesus. Inisip siguro ng ilan: Baka promo ito a. Ano kaya kapalit nito? Kelan kaya singil?

Yung iba siguro akala ay walang kuwenta ang ipinamigay. Ang dami naman e, sobra-sobra. Mabuti ipinamigay na nga lang. Mabubulok lang yan sa dami. Hindi kayang ubusin ni Hesus at ng mga alagad lahat ng ito.

Tuloy dahil hindi nila naintindihan ang ginawa ng Panginoon; ninais nilang gawin siyang hari. Para laging may libre, umaapaw ang suppply!


May nakaisip kaya na ang pagkaing pinagsasaluhan nila ay libre dahil nagmula ito sa pagmamahal? Nagbigay ng pagkain ang Panginoon dahil sa kanyang habag. Ang makilala siya ay hindi lamang ang kumain ng tinapay na nabubulok. Hindi lang siya namumudmod ng libreng tinapay at isda. Ang tunay niyang handog ay ang kanyang sarili. Siya ang tunay na pagkaing ng mga sumusunod sa kanya.

Hindi Ito promo. Walang tagong intensyon. Wala ring kondisyon. At hindi ito walang kuwenta o balewala. Ang handog ni Hesus ay mula sa kanyang espiritu ng sakripisyo at dakilang pag-ibig. Ang “tinapay” na dulot niya sa mundo ay magmumula sa pagbubuwis ng sarili niyang buhay

Ang pagkaing ito, mula sa pag-ibig at puno ng pag-ibig ay nasa Eukaristiyang ipinagdiriwang natin. Dito, pinakakain tayo ni Hesus ng pag-ibig na mula sa kanyang puso. Oo, libre nga ito pero hindi upang gawin natin siyang hari sa mundong ito. Libre ito kasi nais niyang maging libre din, malaya din tayong magpasyang sumunod sa kanya bilang hari ng ating puso at kaluluwa. 

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME


FOOD FOR FREE!I found this message on Facebook: Do you have friends like these? Those who always say: Treat me out! Many people like to receive free items. Thus the popularity of free lunch, free taste, free wifi, free use, buy 2 get 1 free!

But what are the possibilities about the "free"?
A free item may be just a promotional product. It's free today but next time, you have to pay for it.

A free item may be worthless. Given away for nothing because it's worth nothing really. 

But can something be free because it comes from love? 

The Jews got a dose of free offerings from Jesus. They had all the bread and fish they wanted. Maybe some of them were thinking, this is just a promotional. He is giving it for free, but later there will be a catch. I wonder what will the repayment be? 

Some might be thinking: this is worthless, there’s a surplus. He has the power to multiply food, so why not give it away. Jesus and his disciples cannot finish all the supply even if he wanted to. 

So, they thought of making Jesus king. There will always be plenty of freebies,” there will be unlimited giveaways.

But did anyone realize that the food they ate was free because it came from love? Jesus gave them food out of compassion. But to know him is not only to receive food that perishes. Jesus doesn't only distribute bread and fish. He gives himself. He will be the food of those who follow him. 

This is not promo. There is no string attached. There are no hidden demands. This is not worthless. Jesus gives from a spirit of personal sacrifice and great love. The “bread” he will give for the world will be given at the cost of his own life.

This food, originates from love and full of love, is the Eucharist we celebrate as we worship. Here Jesus feeds our body and soul from the love that flows from his generous heart. Yes, it is free, not that we might be enticed to make him king. It is free so that we will be able to decide to love him freely too, as king of our heart and soul.

Wednesday, July 15, 2015

16TH SUNDAY OF ORDINARY TIME


OUR TURN TO BE SHEPHERDSI was surprised at what I observed in a college dorm on a Sunday morning some years ago.  The students lazily woke up to take their breakfast but after that, slowly they prepared themselves for church. Most of the students went to the ecumenical worship in a rented mall area organized by the Campus Crusade for Christ. There were preaching, singing, band music, testimony and personal prayer. Each one brought his or her own Bible. Even the Catholic students worshipped there with their classmates and friends.

Sheep without a shepherd, sheep hungry for direction.  This is what Jesus saw when he looked at the multitude of people (Mk 6: 30-34). Today this is very obvious in our lives. People hunger and thirst for direction, for guidance, for inspiration. And they are willing to go where they see that these are being offered to them.

What is our church doing to bring people to the Lord? Are we just waiting for them to come? Are we boring them to death with dry celebrations and stale preaching? Are we raining down condemnations from the pulpit against the lifestyle of the people? This is not what Jesus the good sheperd did. This is not what we are called to do. No wonder we are losing our faithful to other groups of Christians who want to care for them.

The gospel says that Jesus has compassion – not condemnation – for the people. And that he stayed with – not waited for - them to teach them at length. His love for them drove him to be present to his flock.

Yes we have very few priests, and they are tired due to overwork. Some may be simply tired for posting selfies on FB (hehe)!  That is why we need to pray for more good and holy priests, sisters, missionaries and lay leaders.

But we must also know that though we, the majority of Catholics are simple Christians, we are the shepherds of our families and friends. Let us challenge ourselves to be like Jesus in leading to the right path the people around us – by our silent witness of faith, by our encouraging words, by our acts of love, by our invitation to worship the Lord at Mass and outside of it. May the Lord use us to be shepherds of others not through words but through actions. Amen.

IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON


TAYO NAMAN ANG MAGING PASTOLNagulat ako sa napagmasdan ko sa isang college dorm isang araw ng Linggo ilang taon na ang nakalilipas.  Late nagising ang mga estudyante at pupungas-pungas na nag-agahan. Pagkatapos nito, dahan dahan na silang naghanda para magsimba. Karamihan nagpunta sa ecumenical worship sa isang mall na nire-renta ng Campus Crusade for Christ. Doon ay may preaching, kantahan, banda, patotoo at personal na panalangin. Bawat isa may dalang Bible. Pati yung mga Katolikong estudyante doon na rin nagsisimba.

Tupang walang pastol, tupang gutom sa direksyon. Ito ang nakita ng Panginoong Hesus nang tingnan niya ang mga taong sumusunod sa kanya (Mk. 6: 30-34). Ngayon lalong halata ito sa buhay natin. Ang mga tao ay gutom at uhaw nga sa direksyon, paggabay, inspirasyon. At handa silang tumungo kung saan nila ito masusumpungan.

Ano ang ginagawa ng simbahan para dalhin ang mga tao sa Panginoon? hinihintay natin silang dumating? Pinatutulog natin sila sa tuyot na selebrasyon at walang kuwentang homily? Pinagagalitan natin ang mga taong nasa loob na nga ng simbahan dahil sa kanilang uri ng pamumuhay? Tila hindi ganito ang ugali ng Mabuting Pastol nating si Hesus. At hindi rin ganito ang dapat nating gawin. Kaya nga nagpupunta sa ibang grupo ng mga Kristiyano ang ating mga Katoliko.

Sabi ng Mabuting Balita, si Hesus ay nahabag – hindi nagalit – sa mga tao.  At siya ay nanatili – hindi naghintay lamang – para turuan ang mga tao. Ang pag-ibig ni Hesus ang nagtulak sa kanya na maging kabahagi ng kawan.

Kakaunti nga ang ating mga pari at pagod na din sila sa dami ng gawain. Yung iba siyempre pagod sa kapo-post ng selfie sa FB (hehe)! Kaya nga dapat nating ipagdasal na magkaroon ng maraming mabubuti at mga banal na pari, madre, misyonero, at mga lider layko.

Pero dapat din nating malaman na tayong nakararami, kahit na simpleng mga Katoliko lamang, ay mga pastol din ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Hamunin natin ang ating sarili na maging tulad ng Panginoong Hesus sa pag-akay sa mga tao sa ating paligid – sa pamamagitan ng tahimik na pagsasabuhay ng pananampalataya, mga nakakaganyak na pananalita, kilos na may pagmamahal, paanyaya sa iba na sumamba sa Diyos sa Misa at maging sa labas ng Misa. Nawa’y gamitin tayo ng Panginoon na maging pastol ng iba kung hindi man sa salita, ay lalo nawa sa gawa. Amen

Tuesday, July 14, 2015

HAPPY FEAST DAY, DEAREST MOTHER, OUR LADY OF MT. CARMEL


PRAY FOR US, HOLY MOTHER OF GOD!

WE LOVE YOU, MOTHER OF GOD AND MOTHER OF SINNERS LIKE ME!