Friday, October 2, 2015

IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
TAGA-PANUMBALIK NG UGNAYANIsang lalaki ang nagpakasal sa pag-asang magkakaroon siyang ng maligayang buhay sa piling ng asawa at magiging mga anak. Subalit kaiba sa ugali niyang simple, ang asawa niya ay mahilig sa luho ng mundo. Dahil dito, iniwan ng babae ang lalaki at nag-asawa ng panibago.

Gumuho ang buhay ng lalaki. Nagdusa siya ng kahihiyan, pagtuya, tsismis, at kalungkutan dahil sa ginawa ng babae. Lalo siyang nanalangin sa Diyos na hanguin siya sa kanyang kalagayan. Biniyayaan siya ng Panginoon ng isang babaeng mabuti at simple ang puso gaya niya. Matapos ang annulment ng kanyang unang kasal sa simbahan, masayang ikinasal siya muli ngayong taon.

Ngayon ay tila mahirap makatagpo ng relasyon na perpekto, iyong laging matamis at panatag. Pati nga ang “Aldub” love team, na pinagkakaguluhan sa buong bayan ay may mga tampuhan at away din, at hindi panay sweet na dubsmash ng : “God gave me you” at “Dalin (darling), I…”

Sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus sa Mabuting Balita ngayon (Mk 10) na huwag daw paghiwalayin ng tao ang anumang pinag-isa ng Diyos.  Pero libot ng maraming panganib ang mga ugnayan ng mag-asawa ngayon – di pagkakaunawaan, mga personal na ugali o bagahe sa buhay, magkaibang pananaw, problema sa pagiging malambing o sex, galit, di pagiging tapat at iba pa. Sa kabila ng magandang intensyon ng Diyos, napakaraming mga sanhi ng pagkawasak ng magandang mga ugnayan.

Ano ang gagawin? Natural na kailangan nating ipaglaban ang ating mga minamahal. Kailangang maging handa na magsikap, magsakripisyo upang manatili ang pag-ibig. Subalit kailangan din na hingin ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng sandali. Siya ang nag-uugnay. Siya ang nagpapatibay. Siya ang nagpapanumbalik ng pag-asa, paghilom at pagpapatawad sa mga taong nasiphayo ang puso.

Ipagdasal natin ang lahat ng mag-asawa ngayon lalo na ang nasa mahirap na sitwasyon. Ipagdasal natin ang mga nasa seryosong ugnayan. Naway basbasan sila ng Diyos ng tapang at lakas. At para sa mga dumadaan sa mapait na yugto ng buhay ugnayan, ipagdasal nating sila ay makasumpong ng pagpapanumbalik ng kaligayahang kanilang inaasam.


27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, B
RESTORER OF RELATIONSHIPSA young man got married and started dreaming of a bright new life with his wife and future kids. In contrast to the man who was well-educated but very simple, the wife was after fashion, pomp and glitters of social life. Soon she left the husband, filing for civil annulment and found a new husband who suited her needs. 

The man was devastated because he truly loved his wife and longed for a wonderful family. He suffered the effects of shame, ridicule, gossip and loneliness due to his wife’s abandonment. He prayed hard for God to rescue him from despair. And the Lord brought to his life a wonderful woman who in spite of tremendous accomplishments shared the man’s passion for a life of simplicity, sharing and faith. The man obtained the church annulment and this year, tied the knot with his new wife.

Nowadays it is difficult to imagine a relationship that is perfect, that is always sweet and unruffled. That is why it is good that even the “Aldub” love team, the most phenomenal in Philippine tv history, shows fans how the couple undergo petty quarrels and disagreements, not just smiles and flowers and chocolates!

 “What God has joined together, no human being must separate,” Jesus tells us in the gospel (Mk. 10). But the history of human relationships is such that there are many dangers leading to separation, if not physical, then at least emotional or affective.  There are problems in communication, unresolved personal issues, unfulfilled expectations, intimacy and sex, anger, unfaithfulness and many others. We know God’s intention to preserve the bond of love, but often we witness these bonds melt and disappear.

What to do when these things happen? Of course, we need to do whatever is possible to keep holding on to the people we love. We need much effort, hardwork, sacrifice to keep a relationship alive. But at the same time, we need to ask the blessing of the Lord. He brings people together into a new life. He sustains them in the midst of struggles. But when all else fails, it is the Lord also who restores hope, healing and forgiveness in the hearts of people who are heart –broken.

Let us pray for all married people today especially those in serious difficulty. Let us pray for people in serious relationship. May the Lord bless them with courage and strength to continue their love.  And for those who have gone through painful episodes in their relationships, let us pray that the Lord will restore to them the joy they so long for.

Thursday, September 24, 2015

IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B
PUTULIN MO!Binibigyan tayo ng Mabuting Balita ngayon (Markos 9) ng tila nakatatawang larawan ng langit – isang lugar kung saan ang mga naroon ay mga may kapansanan. Sabi ni Hesus: kung nais mong pumasok sa buhay na walang hanggan (langit), putulin mo ang iyog mga kamay at mga paa, kung ito ang sanhi ng iyong pagkakasala dito sa lupa. Isipin mo na lang kung sa langit nga ang mga tao ay mga naka-saklay at naka-benda ang mga katawan, palukso-lukso dahil sa nawawalang mga bahagi ng katawan. Siyempre, isang larawan lamang ito pero may mas malalim na katotohanan ang mga salitang ito.

Sa kasaysayan ng Kristiyanismo, mula noon hanggang ngayon sa maraming mga bansa, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus – Katoliko man o Protestante, Ortodoso, o Pentecostal – ay ipinagpalit ang  kanilang mga katawan kaysa wasakin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang mga martir na monghang Carmelites ng Compiegne sa France ay pinugutan ng ulo ng mga rebolusyonaryong galit sa simbahan. Ang mga martir ng Japan at Korea ay sinunog, tinadtad, hinila ng mga kabayo, ipinako, o dinaganan ng mabibigat na bato hanggang mamatay subalit hindi isinuko kaylanman ang kanilang pananampalataya. Ang mga martir ng Syria, Iraq, Ehipto, at iba pang lugar ngayon ay patuloy na nag-aalay ng sarili bilang handog sa Panginoon. Minsan, hihingin ng Panginoon ang kanyang mga salita ay talagang isabuhay nang literal.

Subalit para sa marami sa atin ngayon, ang hamon ay hindi pisikal kundi espiritwal. Isang malaking tunggalian ng mabuti at masama ang nagaganap sa harapan natin araw-araw. Walang tigil ang mga pagpipilian upang patuloy na ipamalas ang ating pananampalataya. Kapag nagkasala kasi tayo, hindi lamang ang ating mga sarili ang dala-dala natin kundi kaladkad din natin ang ating kapwa, tulad ng babala sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita ngayon.

Ang Kristiyano ay tinatawag na magiting na “putulin” ang anumang magiging sanhi ng kanya o ng kanyang kapwa upang madapa. Natural, ang pagputol na ito ay espiritwal at hindi pisikal, pero ito nga ang mas masakit at mas grabeng pagputol.

Kaya mo bang “putulin” ang iyong dila upang huwag itong makasakit ng kapwa sa pananalita? Kaya mo bang “putulin” ang iyong kamay upang hindi na ito kumuha ng hindi naman sa iyo? Kaya mo bang “putulin” ang iyong paa upang hindi ka na makarating sa mga lugar ng iyong bisyo?  Kaya mo bang “dukutin” ang iyong mata upang hindi na ito magsawa sa website o pelikulang hindi disente? Kaya mo bang “putulin” ang iyong mataas na pride upang maunawaan mo ang iyong kapwa?

Pinalalala ng Panginoon ang larawan sa kanyang pagtuturo upang maramdaman natin ang bigat ng kanyang mensahe. Huwag nating balewalain ang mga salitang ito at sa halip ay mabilis na tumugon sa pamamagitan ng ating paglalapat ng mga ito sa ating buhay.

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, B
CUT!The gospel today from Mark 9 gives us quite a funny picture of heaven – a place where people walk around disabled. Jesus says: if you want to enter into life (heaven), cut off your hands and your feet, if these cause you to sin here on earth.  Imagine heaven as place where people are in crutches and bandages, limping around because of missing limbs.  Of course this is just an image but there is a deeper truth in these words.

In the history of Christianity, from the beginning until today in many countries, followers of Jesus, whether Protestants, Catholics, Orthodox, or Pentecostals, traded their bodies rather severe their relationship with the Lord. The Carmelite Martyrs of Compiegne were beheaded because of the hatred of the revolutionary leaders in France. They entered into life headless.  The Japanese and Korean Martyrs were burned, chopped, dragged by horse carriages, crucified or crushed by enormous weight but would not for a second entertain abandoning their faith. Martyrs in Syria, Egypt, Iraq, among other places, continue to offer their bodies as a living sacrifice to the Lord. At times, the Lord will demand his words to be taken literally.

But for most of us today, the challenge is not physical but spiritual.  A battle between good and evil is waged before us each day. We are in endless pursuit of choices to demonstrate our faith. When we fall into sin, we not only bring ourselves to ruin but also drag our neighbors into it, as the Lord warns us in his teaching on scandal in today’s Gospel.

The Christian is called to heroically “cut off” whatever will cause his own or another’s downfall. Of course, this is spiritual severance, rather than physical. And at times, this can be even more painful and drastic.

Can we “cut off” our tongue so that it will not utter degrading words? Can we “cut off” our hands so that they cannot take what is not ours? Can we “cut off” our feet so that we need not visit places that lead us to vice? Can we “pluck out” our eyes so that it will not feast on web sites or movies that showcase indecency? Can we “chop off” our pride so that we will be able to understand others in their situation of suffering and pain?

Jesus exaggerates so that we will feel the weight of his message.  Let us not take these words lightly but quickly respond to them by seriously applying them to our lives today.

Lord grant that I may want to be “cut off” from my own body than separated from you.


Friday, September 18, 2015

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, B
HIS ARMS AROUND MEIn today’s gospel, Jesus speaks to us very precious words on his coming passion and death, which the disciples failed to understand, as usual.  He also gives a teaching on greatness and on humility in the Kingdom of God his Father, again, very difficult to square with the reality of human attitudes.

However, beyond the words, let us notice a special gesture Jesus does in the Gospel. Mark’s gospel is said to be the earliest one, and so, it is almost unedited, almost raw, unlike the other three gospels with their polished theology and careful insinuations to a particular direction. Mark’s gospel was rather composed of direct observations, words and descriptions the early Christians heard and saw from the Lord.

Notice that while teaching, Jesus invites a small child to be with him, “wraps his arms around” the child, and explains his point. Isn’t that a striking action from the Lord? Jesus is not a preacher who speaks above the heads of his audience. He is full of warmth, sensitivity and love. He is capable of hugging a child to show how much the Father loves his children.

The child represents the “least” in society, the weakest, the helpless. With the women, children were not even counted in Jesus’ time. And yet, the Lord in speaking about the plight of the “least,” warmly embraced a little child.

Even the disciples were afraid of becoming small. In fact, they were arguing who among them will be the greatest in the Kingdom.  Who would want to be small and insignificant? When you are the “least” in society, today as it was before, then you find yourself alone, afraid, unloved, forgotten, or ignored.

But Jesus is telling us something here. “If you want to be great, be the least of all.” Why? Because God loves the little ones. He is their father. He is their support. He does not abandon the ones ignored by their neighbors and families.  The Father, like Jesus, embraces the least and assures them of his undying devotion.

Lord I am afraid to be small, to be counted as nothing. But embrace me Lord when I feel that I become such in the eyes of people around. May your arms, wrapped around me, dispel the fear, the loneliness, and the pain. Living within your embrace, my I feel the joy of experiencing the security and love that can only come from one who truly loves me. Amen.

IKA-25 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
YAKAP-YAKAP NIYA AKOSa Mabuting Balita ngayon, nagbibigay si Hesus ng mga mahahalagang salita at aral tungkol sa kanyang darating na paghihirap at kamatayan, na hindi madaling naunawaan ng mga alagad. Nagtuturo din siya ukol sa pagiging dakila at pagiging mababang-loob sa Kaharian ng Ama, at hindi rin ito madaling maunawaan.

Subalit, sa kabila ng mga salita, pansinin natin ang isang natatanging kilos na ginawa ng Panginoon. Ang Mabuting Balita ni San Markos ang pinaka-unang isinulat, kaya halos hindi ito na-edit, halos hilaw, di tulad ng tatlong ebanghelyo na may maayos na teolohiya at maingat na direksyon na tinatahak. Ang Mabuting Balita ni San Markos ay gawa mula sa mga direktang puna, salita at larawan na narinig ng mga alagad mula sa ating Panginoong Hesukristo.

Tingnan na lamang na habang nagtuturo, inanyayahan ni Hesus ang isang maliit ba bata upang tumayo sa gitna. “Kinalong” niya ang bata, at saka ipinaliwanag ang kanyang aral. (sa Ingles, ang sabi: “niyakap” niya ang bata). Hindi ba nakakagulat ang kilos na ito? Si Hesus ay hindi guro na nangangaral sa mga ulo ng mga tao. Siya ay puno ng alab, sensitibo at nag-uumapaw sa pagmamahal. Kaya ni Hesus yakapin o kalungin ang isang bata upang ipakita kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang mga anak.

Ang bata ang kinatawan ng mga “pinakamaliit” sa lipunan, ang pinakamahina, pinaka-walang magagawa. Kasama ng mga kababaihan, ang bata ay hindi isinasama sa bilang ng mga tao. Pero, ang Panginoon, habang nagtuturo tungkol sa pinakamaliit, niyakap niya at kinalong ang isang pinakamaliit sa paligid.

Takot pa naman ang mga alagad na maging maliit at hamak. Sa katunayan, nagtatalo sila kung sino ba ang pinakadakila, magaling, bida sa Kaharian ng Diyos. At sino ba ang gustong maging maliit? Kapag maliit ka, noon man o ngayon, ikaw ay nag-iisa, natatakot, walang nagmamahal, nakalimutan o hindi pinapansin.

May sinasabi si Hesus sa atin. “Kung nais mong maging dakila, maging pinakamaliit, pinakahuli sa lahat.” Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang mga hamak. Siya ang ama nila. Siya ang suporta nila. Hindi niya iniiwan ang iniwanan at itinakwil na ng iba. Ang Diyos Ama, ang unang yumayakap sa mga dukhat at mahihina.

Panginoon, takot po akong maging maliit o hamak, maging walang kuwenta. Yakapin mo po ako, Panginoon. Nawa ang iyong yakap ang magtanggal ng aking takot, pangungulila, at sakit. Sa gitna ng iyong yakap, mapuno po ako ng kagalakan na nagmumula sa tunay na nagmamahal sa akin. Amen.

Friday, September 11, 2015

IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B
DALUBHASA SA SALITA“Dalubhasa sa salita,” ganyan isinalarawan ng kaibigan ko ang kanyang iniidolo. Hangang-hanga tayo sa mga taong magaling magpa-ikot ng salita at magmukhang kapani-paniwala at totoo. Tila ang galing ng mga taong gobyerno na magaling mag-talumpati. Ang galing ng mga taong negosyo na mangumbinsing magbenta. Mukhang napakabanal ng mga taong simbahan na ang laging sambit ay walang iba kundi ang Diyos.

Si Hesus ay hindi kailanman nalinlang ng mga salita. Sa Mabuting Balita ngayon (Mk 8), narinig niya ang mga salita ni Pedro tungkol sa pananampalataya sa kanya. Hindi niya agad pinansin ito. Malaon pa, nagsalita si Pedro upang salungatin ang pangangaral ni Hesus tungkol sa kanyang krus at pagkabuhay. Nagalit si Hesus at pinagsabihan na si Pedro na hindi nakaunawa, mali ang pang-intindi.

Buti na lang ang Diyos ay hindi tagahanga ng mga salita, hindi “tagabasa ng mga dila.” Sa halip ang Panginoon ay “tagabasa ng mga puso.” Alam niyang hindi lahat ng salita ay galing sa puso. Sa sulat ni Santiago Apostol ngayon (kab. 2) hinahamon niya ang mga mahilig magsalita tungkol sa pananampalataya: “Nasaan ang inyong patunay? Nasaan ang inyong mga gawa?” Puwedeng magaling ang talumpati at pahayag, pero wala namang ginagawa para sa mga nagugutom, namamatay, nasasaktan, nalulungkot, maysakit, at nangangailangan sa ating mga tahanan at lipunan.  Walang kuwenta din ang mga salitang ganyan!

Si Hesus ay hindi nakilala lamang bilang mahusay na guro, magaling na propeta, bihasang tagapagsalita. Naaalala natin ang Panginoon noon hanggang ngayon, dahil sa puso, hindi sa dila niya. Nagsalita siya, oo, pero pagkatapos niyakap niya ang mga dukha at maruruming tao. Nangaral siya, oo, pero pagkatapos binasbasan niya ang mga bata. Nagturo siya, oo, pero pagkatapos nagpagaling siya ng mga maysakit. Nagpaliwanag siya, oo, pero pinatunayan niya ang mga ito sa kanyang Krus at Pagkabuhay.

Kay Hesus, kitang-kita ang tambalan ng salita at gawa. Ang salita ang nagpapaliwanag ng ginagawa niya. Ang gawa naman ang patunay ng katotohanan ng kanyang mga salita.

Tayo kaya? Maraming nais magsalita tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos at sa simbahan pero wala namang pakialam sa kapwa. May mga gustong magturo sa iba tungkol sa pananampalataya pero ang puso ay malayo naman sa mga tao. May mahilig mag-ulit ulit ng mga slogan tulad ng “mercy and compassion” pero walang habag sa mga makasalanan at naghihirap.

Panginoon, basbasan mo po ang aking mga salita upang tunay na mag-ugat mula sa puso. Nawa ang mga salita ko ay maging buhay sa aking pagpapadama ng pagmamahal at pagkakaisa sa mga taong nangangailangan sa akin ngayon at araw-araw. Amen.